រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងមើល៖ ជំងឺស្បែក

Vitiligo

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ Vitiligo Vitiligo គឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ...

ជំងឺ ichthyosis

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ Ichthyosis Ichthyosis គឺជាក្រុមនៃស្បែក ...

រ៉ូសាសេ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ Rosacea Rosacea គឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ...

Epidermolysis Bullosa

ព័ត៌មានទូទៅអំពី bullous epidermolysis Bullous ...

បាតុភូត Raynaud

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបាតុភូតរបស់ Raynaud's Phenomenon Raynaud គឺជារដ្ឋមួយ ...
×