រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងមើល៖ គំនិតសាក់

ការចាក់សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដោយដៃរបស់បុរសដោយគ្មានការសោកស្តាយ

ការចាក់សាក់នៅលើដៃរបស់បុរសគឺតែងតែគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ វា...