រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។
ការចាក់សាក់ឆ្មានៅលើប៊ីសប

ការចាក់សាក់ Biceps

ប្រហែលជានេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តសាក់ទាំង ...
ស្នាមសាក់លើជើងសម្រាប់ក្មេងស្រី

នៅលើជើងម្ខាងនៃជើង

រូបថតស្នាមសាក់នៅលើជើងរបស់បុរសសម្រាប់បុរសរូបថតនៃការចាក់សាក់នៅលើជើង ...
សិលាចារឹកសាក់នៅលើថ្ងាសបុរស

រូបថតសាក់ថ្ងាស

ការចាក់សាក់ថ្ងាសប្រហែលជាការកើតឡើងដ៏កម្របំផុត ...
×