រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងមើល៖ គ្រឿងអលង្ការ

Swarovski ទិញយក Chamilia

នៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ក្រុមហ៊ុន Swarovski US Holdings បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ...