រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងមើល៖ អត្ថន័យសាក់

ព្រីប

ជោគវាសនា​របស់​ព្រះ​តូច​មួយ​នេះ​ឈ្មោះ Priapus គឺ​ចម្លែក…

Calendula ។

ពណ៌៖ លឿង...

អាឡឺម៉ង់

Nemis គឺជាជនជាតិអេហ្ស៊ីប...

សេបា

និមិត្តសញ្ញានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុង...

ការចាក់សាក់បេះដូងចំនួន ៩៥ ពិតប្រាកដ (ឬពិតប្រាកដ) (និងអត្ថន័យរបស់ពួកគេ)

សារៈសំខាន់នៃបេះដូងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ ...
×