ភី ឬសមាមាត្រមាស

ភី ឬសមាមាត្រមាស

វាគឺជាទំនាក់ទំនងគណិតវិទ្យាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលធាតុពីរមានទំនាក់ទំនងដូចគ្នាទៅនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាសមាមាត្រនៃផលបូករបស់ពួកគេទៅធំជាងនៃធាតុទាំងពីរ។