សញ្ញា Veles

សញ្ញា Veles

Lunula គឺជា​ចិញ្ចៀន​ដែក​រាង​អឌ្ឍចន្ទ ដែល​ពាក់​ដោយ​ស្ត្រី​ស្លាវី។ សម្រាប់អតីតស្ត្រី Slavic, lunula ត្រូវបានពាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយស្ត្រីដែលរៀបការហើយមិនទាន់រៀបការ។ ពួកគេជានិមិត្តរូបនៃភាពជាស្ត្រី និងការមានកូន។