» និមិត្តរូប។ » និមិត្តសញ្ញាគ្រីស្ទាន » ឈើឆ្កាងក្រុងយេរូសាឡឹម

ឈើឆ្កាងក្រុងយេរូសាឡឹម

ឈើឆ្កាងក្រុងយេរូសាឡឹម: ត្រូវបានគេហៅផងដែរថា "ឈើឆ្កាងនៃបូជនីយកិច្ច" វាមានឈើឆ្កាងក្រិកចំនួន 5 ដែលសន្មតថាជានិមិត្តរូប ក) ការប្រហារជីវិត 5 របស់ព្រះគ្រីស្ទ និង / ឬ ខ) 4 ដំណឹងល្អ និង 4 ជ្រុងនៃផែនដី (4 ឈើឆ្កាងតូចបំផុត) និងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ទាល់ ( ឈើឆ្កាងធំ) ។ ឈើឆ្កាងនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាទូទៅដែលប្រើក្នុងអំឡុងសង្រ្គាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់អ៊ីស្លាម។