ឈើឆ្កាងក្រិក

ជឿលើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក៖ ផ្សំឡើងពីឈើឆ្កាងក្រិកដែលមានអក្សរក្រិច "X" ដើមដំបូងនៃចំណងជើង "ព្រះគ្រីស្ទ" ឈើឆ្កាងនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការកើតជាថ្មី ហេតុដូច្នេះហើយការភ្ជាប់របស់វាជាមួយពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក។