រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងពិនិត្យមើល៖ ការចោះ

ថែខ្លួនប្រាណ ១០១

ពេល​ដែល​អ្នក​យក​គ្រឿង​អលង្ការ​មក​ដាក់​ជា​មួយ​គ្នា...

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងនៅពេលផ្លាស់ប្តូរការចោះច្រមុះរបស់អ្នកពី stud ទៅជាចិញ្ចៀនមួយ។

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងអលង្ការអាចផ្លាស់ប្តូររូបរាងទាំងស្រុង ...